Volební program pro komunální volby 2022

PRAHA 3 RODINNÁ

Na Praze 3 bude radost vyrůstat

Rodina přináší do čtvrti život... Proto je nutné, aby obec aktivně zjišťovala, co rodiny potřebují, a jejich potřeby zohledňovala ve svých rozhodnutích.

V oblasti rodinné politiky chceme:
 • postupovat podle principu tzv. „Age-friendly city“, tedy města, které bude přívětivé pro všechny generace; zajistíme, aby byla Praha 3 bezbariérová, bezpečná a příjemná k žití pro lidi od narození do seniorského věku;
 • podpořit vznik nových finančně dostupných dětských skupin pro děti již od 6 měsíců;
 • jít na radnici v podpoře rodinného života příkladem; budeme podporovat zkrácené úvazky, založíme vlastní dětské skupiny pro zaměstnance úřadu a institucí, které městská část zřizuje; rozšíříme home office (práci z domova) pro zaměstnance městské části;
 • rozšiřovat možnosti volnočasových aktivit pro děti a rodiny; budeme pokračovat v podpoře komunitních center; zvýšíme nabídku cenově dostupných příměstských táborů;
 • vylepšit dětská hřiště tak, aby se dala využívat po celý rok; zajistíme stínění a zrevidujeme herní prvky; hřiště budou uzpůsobena tak, aby na nich našly vyžití děti různého věku;
 • zavést školní ulice, díky nimž bude okolí škol bezpečnější, a děti budou moci chodit samy pěšky do školy.

PRAHA 3 A ŠKOLSTVÍ

Zajistíme špičkové vzdělávání dětí, které bude bavit

Kvalitní vzdělávání je pro nás prioritou. Mladým lidem umožníme co možná nejlepší start do jejich profesních i osobních životů. Zajistíme co nejširší nabídku vzdělávacích programů, aby si děti a jejich rodiče mohli vybrat tu, která odpovídá jejich potřebám a vizím.

V oblasti školství chceme:
 • navýšit kapacity základních a mateřských škol, a to například v rámci Nákladového nádraží Žižkov či rekonstrukcí ZŠ na Havlíčkově náměstí;
 • dále zvyšovat kvalitu vzdělávání; rozšíříme bilingvní výuku, podpoříme individuální přístup k dětem a vybudujeme bezpečné prostředí ve školách a školkách;
 • rozvíjet otevřené a kooperativní prostředí školek a škol na Praze 3 podporou intenzivnější spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou či školkou
 • podporovat učitele a ředitele škol a školek v jejich dalším vzdělávání, profesním a osobnostním rozvoji a kariérním růstu;
 • zvýšit dostupnost volnočasových aktivit a družiny;
 • zvýšit dostupnost poradenských služeb pro děti, učitele i rodiče v rámci činnosti pedagogicko-psychologické poradny;
 • otevřít s řediteli škol a rodiči diskusi o posunutí začátku výuky.

PRAHA 3 A ENERGETIKA

Zajistíme dostupné energie skrze energetickou nezávislost

Rok 2022 se zapíše do historie v souvislosti s energetickou krizí. Nejen tuto výzvu jsme připraveni řešit i na úrovni Prahy 3 zaměřením na obnovitelné zdroje energie a zavedením opatření, která spotřebu energií dále snižují.

V oblasti energetiky chceme:
 • aby měl každý právo si svobodně vybrat dodavatele energií; i společenstvím vlastníků jednotek musí být umožněno si libovolně vybrat dodavatele tepla na základě vlastního výběrového řízení a samostatně ovlivňovat výši nákladů na vytápění;
 • spojit akciovou společnost městské části, která dodává teplo (SMP), se silným strategickým partnerem v oblasti plynárenství, aby nákupní síla a rozložení fixních nákladů pomohly snížit cenu tepla pro odběratele;
 • garantovat nízké marže dodavatelů tepla s účastí města a městské části;
 • rozšířit fotovoltaické elektrárny na budovách ve správě Prahy 3 a zvýšit jejich instalovaný výkon; budeme podporovat další opatření k úspoře nákladů na energie;
 • zřídit pozici energetického poradce;
 • usilovat o zpřehlednění celoměstských pravidel umožňujících instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaiky v památkové zóně.

PRAHA 3 BEZBARIÉROVÁ

Pohybovat se po Praze 3 bude bezproblémové

Chceme, aby se po Praze 3 dalo pohybovat bezpečně a pohodlně bez ohledu na to, zda jdete o berlích, jedete na vozíku, tlačíte kočárek, nebo potřebujete slepeckou hůl. Ne každý z nás může seběhnout do podchodu, vyhnout se nešikovně zaparkovanému autu či vyskočit na vysoký obrubník. Proto je nutné se zaměřit na místa, která jsou pro pěší bariérou, a tyto bariéry odstranit.

V oblasti bezbariérovosti chceme:
 • zlepšit průchodnost Prahy 3; zaměříme se na doplnění chodníků tam, kde chybějí; vybudujeme bezbariérové přechody a zprůchodníme nároží;
 • rozšířit tramvajové ostrůvky tak, aby byly dostatečně prostorné, bezpečné a bezbariérové; v první řadě se zaměříme na tramvajové zastávky Biskupcova a Olšanské náměstí.

PRAHA 3 A BYTOVÁ SITUACE

Bydlet v obecním je normální, protože bydlet je právo

Stejně jako v celé Praze je i na Praze 3 bytová situace čím dál složitější. Proto je naší prioritou rozšiřovat dostupnost bydlení, aby se z Trojky kvůli vysokým nákladům nemuseli lidé stěhovat pryč a aby zůstala městem pro všechny.

V oblasti bytové politiky chceme:
 • rozšiřovat obecní bytový fond a zaměřit se na jeho lepší využívání; byty nesmějí zůstávat prázdné a musejí se opravovat rychle;
 • umožnit nájemcům odečítat si část vlastních investic do obecního bytu ze svého nájmu;
 • dokončit revitalizaci zbývajících panelových domů v ulici Táboritská a Kubelíkova;
 • zajistit, aby byla privatizace bytů vždy transparentní a za spravedlivé ceny;
 • vybudovat dostupné obecní bydlení v lokalitě U Staré cihelny;
 • zaměřit se na správu SVJ, kde má MČ velký podíl – nesvítí na chodbě žárovka? Roky se nevymalovalo? Zefektivníme komunikaci s městskou částí jako správcem majetku.

PRAHA 3 A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Chceme mít Prahu 3 zdravou a plnou stromů

Máme odvahu dělat ulice zelené. Květnaté pásy, stromořadí či zdravé parky nejen zpříjemňují pobyt ve městě, ale především mají prokazatelný vliv na lidské zdraví. Snižují teplotu v ulicích, zvyšují vlhkost a zachycují prach. Mít více zeleně ve městě není protimluv, ale naše vize.

V oblasti životního prostředí chceme:
 • více stromořadí do ulic; vysadíme alespoň 100 nových stromů přímo v ulicích Prahy 3; bude-li nutné redukovat parkovací místa, uspořádáme participaci s místními občany a budeme chtít znát jejich názor;
 • zlepšit spolupráci s Technickou správou komunikací (TSK), která o většinu stromů v ulicích pečuje;
 • zaměřit se na pečlivější péči o zeleň, do které budeme zapojovat i dobrovolníky z řad občanů;
 • budovat další prvky modrozelené infrastruktury: dešťové záhony, zasakovací průsaky, zachytávání vody pro účely zavlažování a jiné;
 • rozšířit květnaté pásy do všech parků a veřejného prostoru se zelení; i nadále budeme podporovat větší biodiverzitu;
 • být i nadále ohleduplní vůči zákonem chráněným druhům; nový park Kapslovna vznikne tak, aby vyhovoval primárně jim;
 • zefektivnit nakládání s odpady; navýšíme svozy a vytvoříme mapovou platformu, díky které zjistíme, kteří občané to mají ke tříděným nádobám daleko;
 • rozšířit projekt komunitního kompostování;
 • omezit vizuální a světelný smog v ulicích Prahy 3;
 • zpracovat Adaptační strategii na dopady změn klimatu, podle které budeme v budoucnu postupovat.

PRAHA 3 A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Při rozvoji budeme vždy myslet na potřeby obyvatel Prahy 3

Kde se bude stavět? Jaký vliv budou mít na výstavbu developeři? Jak bude vypadat Trojka za 5 či 10 let? Všechny tyto otázky spadají do oblasti místního rozvoje. Abychom měli pod kontrolou podobu své městské části, dostupnost škol a školek či množství parků, je nutné mít jasnou vizi a strategii.

V oblasti územního rozvoje chceme:
 • podpořit novou výstavbu, která reflektuje primárně potřeby obyvatelů městské části a až poté vize developerů; vždy se budeme chtít dohodnout, ale rozhodně ne za každou cenu;
 • dohlédnout na to, aby vznikla finální dohoda na podobě NNŽ, kterou schválí Magistrát hlavního města Praha (MHMP), Praha 3 i vlastníci pozemků; zároveň budeme konzultovat s místními obyvateli i neziskovým sektorem;
 • zařídit dohodu nad podobou Seifertovy ulice a jejího okolí; budeme prosazovat zeleň a revitalizaci Domu a Parku Radost; navrhneme podobu lokality tak, aby vyhovovala všem, nikoliv pouze jednotlivým zájmům;
 • ochránit parky a další zelené plochy před zástavbou; nepodpoříme změny územního plánu na jejich zástavbu.

PRAHA 3 TRANSPARENTNÍ

Aby občané viděli politikům pod ruce

Trojka se za doby působení Pirátů posunula na přední příčky v transparentnosti. Je to tím, že transparentnost řadíme mezi své hlavní priority. I do budoucna budeme oblast transparentnosti posouvat tak, aby byla minimalizována rizika spojená s korupčním jednáním.

V oblasti transparentnosti chceme:
 • rozšiřovat povědomí o tématu transparentnosti prostřednictvím občanské participace; občané Prahy 3 musejí disponovat informacemi, jaké nástroje mohou použít pro zprůhlednění radnice, například zasláním žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.;
 • zapracovat do smluv mezi městskou částí a jejími smluvními partnery (například dodavateli služeb) mandatorní ustanovení, která budou nastavovat etické a compliance mantinely;
 • pořádat pravidelná školení zaměstnanců městské části a majoritních příjemců dotací v oblasti transparentnosti, etiky a compliance;
 • nastavit na městské části funkční oznamovací linky protiprávního jednání (whistleblowing) pro zajištění nezávislého prošetření a anonymity a zajištění nulových odvetných opatření;
 • spustit tzv. Risk assessment, tedy analýzu rizikovosti, a tzv. proces due diligence, tedy prověrku dodavatelů a poskytovatelů služeb;
 • vytvořit tzv. Black list, tedy databázi nespolehlivých dodavatelů veřejných zakázek;
 • zveřejnit seznam nejen nebytových, ale i bytových prostor; pro lepší orientaci zajistíme přehlednou mapu;
 • zavést etický kodex pro členy komisí a výborů;
 • prosadit, aby všechny městské společnosti aplikovaly otevřená výběrová řízení jako primární mechanismus pro výběr a jmenování členů svých představenstev.

PRAHA 3 SPORTUJÍCÍ

Každý má právo kvalitně sportovat, na nás je vytvořit vhodné podmínky

Sport vnímáme nejen jako prostředek pro aktivní odpočinek, ale také jako prevenci zdravotních obtíží či kriminality. Z tohoto důvodu je pro nás důležité, aby byl sport na Trojce dostupný a sportoviště kvalitní

V oblasti sportu chceme:
 • zlepšovat a rozšiřovat sportovní infrastrukturu;
 • motivovat děti k návratu ke sportu po nedostatku pohybu způsobeném pandemií COVID-19;
 • dokončit rekonstrukci Sportovního a rekreačního areálu Pražačka (SARAP) a jeho celkovou proměnu na moderní sportovní areál pro širokou veřejnost;
 • vybudovat nový skatepark na Pražačce.

PRAHA 3 SOCIÁLNÍ

Postaráme se o lidi v každé životní situaci

Trojka se stala domovem více než 70 000 lidí a společně tak tvoříme jedinečnou komunitu. Aby zůstala zdravá a prosperující, je klíčové, abychom nezapomínali na ty z nás, kteří procházejí složitou životní situací či potřebují péči.

V sociální oblasti chceme:
 • pečovat o pečující – tedy o sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a o ty z nás, kteří pečují neformálně, například o členy rodiny v seniorském věku, s postižením, nebo jsou na mateřské a rodičovské dovolené;
 • dále rozvíjet pečovatelské a asistenční služby, aby mohli lidé zůstat doma, mimo instituci;
 • stabilizovat financování sociálních a návazných služeb, konkrétně komunitních a nízkoprahových center;
 • podpořit sociálně aktivizační služby pro ohrožené rodiny, děti vycházející z dětských domovů či osoby bez přístřeší;
 • zajistit finance na úpravu prostor domů pro seniory, aby se i klienti pobytových zařízení cítili jako doma;
 • dohlédnout na stavbu Domu sociálních služeb Pod Lipami.

PRAHA 3 A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Protože planeta je jenom jedna

V souvislosti s klimatickou změnou a energetickou krizí je nutné myslet hospodárně a ekologicky. Budeme maximálně rozvíjet udržitelnost, abychom minimalizovali uhlíkovou stopu a maximalizovali úspory.

V oblasti cirkulární ekonomiky chceme:
 • založit na Pražačce ReUse centrum, tedy centrum pro opětovné použití například funkčního nábytku či předmětů pro domácnost;
 • jít jako radnice příkladem – radnice bude materiálově i energeticky efektivní; zlepšíme třídění odpadu v budovách radnice, práci s vodou a spotřebním materiálem, například splachováním menším objemem vody, redukcí papírových utěrek a tisku;
 • podpořit školy a příspěvkové organizace v redukci směsného odpadu například zlepšením možnosti třídění či nákupem průmyslových kompostérů do školních jídelen; pokud to legislativa dovolí, zapojíme naše jídelny do projektu redistribuce nevydaných jídel potřebným.

PRAHA 3 BEZPEČNÁ

Prevence místo represe

Praha 3 je naším domovem, a proto se zde potřebujeme cítit bezpečně. I přes to, že kriminalita na Praze 3 klesá, je nutné konstantně a systematicky pracovat na její minimalizaci. Na problematiku kriminality nebudeme pohlížet jako na izolovaný jev, ale jako na komplexní téma, které lze řešit efektivní prací napříč jednotlivými oblastmi jako například oblastí sociální (prevence) či bytovou (benefity pro složky IZS).

V oblasti bezpečnosti chceme:
 • upřednostňovat prevenci před represí; naší snahou bude zamezovat sociálněpatologickým jevům ještě před jejich vznikem (viz Praha 3 Sociální);
 • zefektivnit kamerový systém, aby kamery byly jen tam, kde jsou opravdu zapotřebí;
 • více podpořit složky IZS, a to například služebními byty a dalšími vhodnými benefity.

PRAHA 3 A PARTICIPACE

Protože sami nejlépe víte, co potřebujete

Kdokoli z obyvatel Prahy 3 by měl mít možnost vstupovat do diskuse o věcech veřejných a přinášet podněty ohledně podoby městské části. Proto je naším cílem umožnit mezi občany debatu o tématech, která se jich dotýkají. Je správné občanům naslouchat.

V oblasti participace chceme:
 • projednávat s občany investice do veřejného prostoru, aby mohl být jejich názor zohledněn; následně budeme přijímat zpětnou vazbu;
 • zavést participativní rozpočet tak, aby občané mohli spolurozhodovat o tom, kam se investují veřejné peníze;
 • zavést pilotní projekt občanských shromáždění, díky kterým mohou občané poskytovat radnici kvalifikovaný názor na témata, která je trápí nebo rozdělují;
 • umožnit vytvoření stínových komisí složených ze studentů a mládeže, aby i jejich názor mohl být slyšen a reflektován.

PRAHA 3 KULTURNÍ

Na Trojce sídlí kultura všude, od dvorků až po divadla – podpoříme ji

Praha 3 je známá svým pověstným geniem loci právě i díky rozmanité a inspirativní kultuře. Ať už se bavíme o výstavách, či hudebních koncertech, je nutné kulturní život na Trojce podporovat, aby nabídka kulturního vyžití byla co možná nejpestřejší.

V oblasti kultury chceme:
 • podpořit pestrou lokální kulturu;
 • podpořit komunitní akce menšího rozsahu a v této věci budeme i aktivně spolupracovat s Hlavním městem Praha;
 • podporovat naše kulturní organizace.

PRAHA 3 A SPRÁVA MAJETKU

Majetek budeme spravovat jako řádní hospodáři

Praha 3 je vlastníkem řady nemovitostí či nebytových prostor. Pokud má být tento majetek efektivně využíván, a sloužil tak svým občanům, je nutné zajistit, aby městská část jednala vždy transparentně a jako odpovědný hospodář.

V oblasti správy majetku chceme:
 • zveřejnit mapu pronájmů obecního majetku tak, aby informace o pronájmech nemovitostí a nebytových prostorů byly maximálně přehledné;
 • zajistit otevřená výběrová řízení; budeme tak o pronájmech informovat s dostatečným předstihem prostřednictvím vícero informačních kanálů, aby byla zajištěna co největší konkurence a odpovídající příjem do obecního rozpočtu;
 • aktualizovat přehled projektů a jejich plnění, aby bylo zřejmé, kdo je za co odpovědný;
 • změnit fungování městských firem tak, aby jejich cílem nebylo dosahování zisku na úkor vyšších cen placených občany; důvodem jejich existence má být veřejný zájem, např. správa majetku obce;
 • zajistit, že peníze budou městskými firmami vynakládány efektivně a transparentně (více viz Praha 3 transparentní);
 • uspořit náklady na vedení městských společností zeštíhlením jejich orgánů.
PDF Verze
Odebírej
Novinky
Přidej se
k nám!
Přihoď
do truhly
Navrhni úpravu